Home Editor's Picks ประธานสงฆ์ไทยท่านแรก ของออสเตรเลีย

ประธานสงฆ์ไทยท่านแรก ของออสเตรเลีย

by ChaYen
The United Nations Day of Vesak1

ประธานสงฆ์ไทยท่านแรก ของออสเตรเลีย พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ เพราะท่านเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนชาว พุทธที่สร้างชื่อเสียงและเพยแพร่พระพุทธศาสนาแก่คนทุกเชื้อชาติในออสเตรเลีย แต่เราเคยทราบกันหรือไม่ว่าท่านมีประวัติ ความเป็นมาอย่างไร

พระครูปลัดนายกวรวัฒน์

ขอทราบประวัติส่วนตัวของพระคุณเจ้าครับ

วัยเด็กปู่ย่าและตายายสอนให้อาตมารู้จักพระพุทธศาสนามีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน จึงทําให้ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวด มารยาทไทยระดับประเทศ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รวมทั้งเรียนรู้การฝึก สมาธิจนทําให้มีผลการเรียนดี สามารถเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมฯ ที่โรงเรียนสวน กุหลาบวิทยาลัยได้

อย่างไรก็ตามคนเราต้องรู้จักรักษาหน้าที่ของตนเองให้ดี คือ เมื่อเราเป็นลูกต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ก็เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ เป็นลูกจ้างนายจ้างเราก็ต้องเป็นคนดีที่โลกต้องการ คือเราต้องมีวินัยเคารพและ อดทน ไม่เช่นนั้นการดําเนินชีวิตก็จะผิดพลาดได้ เช่นชีวิตของอาตมาในช่วงวัยรุ่น ที่หนีออกจากบ้านไม่ยอมเรียนให้จบมัธยมปลาย เพราะความน้อยใจ คิดเอา เองว่าพ่อแม่ไม่รักเพราะตนนั้นก็เรียนดีกิจกรรมเด่น แต่ไม่เคยได้รับการชมจากท่านจึงไม่ตั้งใจเรียนอีก

ทั้งเพื่อนๆ ชักชวนเที่ยวกลางคืนและชวนกันตั้งวงดนตรี ไปเล่นในคลับที่จังหวัดนครราชสีมา ใช้ชีวิตนักดนตรีฮิปปี้สนุกสนานเพลิดเพลิน เที่ยวเล่นดื่มกินไปวันๆ จนเกือบ 7 ปีและยังคิดเอาเองว่าเป็นกําไรของชีวิตแต่ ความเป็นจริงนั้นคือชีวิตที่ขาดทุน

วัดพระธรรมกาย

จุดเปลี่ยนของชีวิตคือหนังสือ “เดินไปสู่ความสุข” เมื่ออ่านแล้วก็เกิดความ ศรัทธาในประวัติของคุณยายอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง จึงเดินทางไปหาท่านที่บ้าน ธรรมประสิทธ์ ทันทีที่พบยังไม่ได้เอ่ยเล่าอะไรเลยท่านได้ทักว่า “คุณนี้ไม่มีเพื่อน แท้เลยนะ เอาสังขารไปถล่มทลายทําไม ทําไมไม่เรียนหนังสือให้จบ จะได้เป็น ที่พึ่งของพ่อแม่และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆ” เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทําให้คิดได้ เกิดความศรัทธาที่จะเรียนธรรมะจึงขอฝากตัวเป็นศิษย์

ต่อมาคุณยายท่านก็ได้ แนะนําให้อาตมาไปเป็นลูกศิษย์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในปัจจุบัน ซึ่งท่านก็ได้อบรมสั่งสอนให้กําลังใจและให้กลับมาตั้งใจเรียนให้จบ ปริญญาตรี อาตมาเชื่อฟังคําสอนท่านและค่อยๆ ฝึกตัว ซึ่งมีท่านทั้งสองคอย เมตตา โดยเป็นนักเรียนทุนของท่านคนแรก เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย รามคําแหง จนสําเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตและช่วยงานวัดฝึกตัวรักษาศีล แปด เป็นอุบาสกมานานกว่า 14 ปี เป้าหมายชีวิตคือความตั้งใจจะบวชอุทิศชีวิต ให้กับพระพุทธศาสนา จนได้รับตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจน ปัจจุบันนี้

The United Nations Day of Vesak1

ได้รับตําแหน่งประธานสงฆ์ของออสเตรเลียได้อย่างไร แล้วทําอย่างไรให้รัฐสภา ยอมรับพระพุทธศาสนา

เริ่มต้นที่มาปฏิบัติศาสนกิจครั้งแรกที่นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลล์ โดยการ เชิญขององค์กร Buddhist Council of NSW เพื่อให้มาช่วยเป็นครูอาสา สมัครสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงรียนระดับประถมศึกษา การทํางานด้วย ความมุ่งมั่นและตั้งใจของอาตมาและหมู่คณะของวัดพระธรรมกายในการเผยแผ่ ธรรมะได้เป็นที่ประจักษ์แก่องค์กรพุทธหลากหลายเชื้อชาติในออสเตรเลีย จึง ทําให้องค์กร The Buddhist Federation of Australia ได้แต่งตั้งอาตมา ให้เป็นกรรมการบริหารโดยมีท่านประธานคือ หลวงพ่อวัดปึกเหว่ย (พระผู้ใหญ่อาวุโสสูงสุดชาวเวียตนาม) ซึ่งมีอายุเวลานั้นก็ 54 ปีและอาตมาก็ช่วยงานองค์กร นี้เรื่อยๆ มา ต่อมาที่ประชุมก็แต่งตั้งให้เป็นรองประธานและในช่วง 2 ปีที่ผ่าน มา มีการประชุมขององค์กรนี้

ประธานสงฆ์ไทยท่านแรก

โดยท่านประธานท่านก็มีอายุพรรษามากก็ขอลา พัก จึงได้มีการประชุมแต่งตั้งให้อาตมารับตําแหน่งประธานองค์กรนี้ต่อไป อาตมาก็ได้ทํางานร่วมกันด้วยดีตลอดมากับคณะกรรมการบริหารที่ประกอบด้วย ผู้นําชาวพุทธหลากหลาย เช่น กลุ่มเวียดนาม ศรีลังกา ลาว ไทย กัมพูชา พม่า จีนและออสเตรเลีย เป็นต้น และช่วงนั้นได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนชาวพุทธของ ออสเตรเลีย ไปร่วมประชุมที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นการร่วมประชุมของผู้นําชาว พุทธทั่วโลก และในช่วงการประชุมที่เมืองไทยตลอด 3 ปีต่อเนื่องมานั้น

The United Nations Day of Vesak1

ได้รับเกียรติจากที่ประชุม ให้นําสารของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียทั้งสองสมัย มา กล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงานและผู้นําทั่วโลก ที่เข้าประชุมและด้วยผลบรรยากาศที่ ดีดังกล่าวมาแล้วนั้นอาตมาจึงนํามติของ UN นั้น มาจัดงานเพื่อเผยแผ่ให้ชาว ออสเตรเลียได้รับทราบถึงความสําคัญดังกล่าวด้วย และเป็นการสร้างความ สามัคคีโดยธรรมขององค์กรชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติมาตลอด โดยการ สนับสนุนทั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ก็ยอมรับว่าคําสอน ในพระพุทธศาสนานั้นเป็นประโยชน์ต่อทุกคน อันนํามาซึ่งความสุขในการดําเนิน ชีวิตและมีความเป็นเหตุเป็นผลที่เข้ากับวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

ประธานสงฆ์ไทยท่านแรก

”คุณนี้ไม่มีเพื่อน แท้เลยนะ เอาสังขารไปถล่มทลายทําไม ทําไมไม่เรียนหนังสือให้จบ จะได้เป็น ที่พึ่งของพ่อแม่และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆ เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทําให้คิดได้ ”

ChaYen

หน้าที่หลักของประธานสงฆ์ที่นี่ต้องทําอะไรบ้าง?

วางนโยบายและรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้ความร่วมมือ จากองค์กรพุทธทุกองค์กร ในการทํางานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกัน เพราะคณะผู้บริหารก็มาจากผู้นําองค์กรพุทธแต่ละเชื้อชาติ ซึ่งมิได้ถือว่าองค์กร อื่นของผู้คณะผู้บริหารและสมาชิกจะอยู่ภายใต้การดูแลปกครอง แต่จะเป็น เสมือนลักษณะให้การช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันมากกว่า เพราะว่าที่นี่เปิดโอกาสให้
พระพุทธศาสนาทุกนิกายทั้งเถรวาทและมหายานและทิเบตได้เข้ามาเป็นแสงสว่าง ให้กับชาวออสเตรเลีย ดังนั้นประธานสงฆ์จึงต้องทําหน้าที่ให้การสนับสนุนทุก องค์กรและร่วมประสานจุดต่าง เพื่อแสดงความเป็นเอกภาพของพระพุทธศาสนา และเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไป

ประธานสงฆ์ไทยท่านแรก

ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเกี่ยวกับการได้มีโอกาสเป็นสมาชิกและทํางานร่วมกับ UN รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

ก็ถือว่ามีโอกาสอันดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน UN Vesak Day ใน เขตโอเชียเนีย ตามมติขององค์การสหประชาชาติที่ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็น วันสําคัญของโลก โดยเห็นตัวอย่างที่ดีของการริเริ่มจัดที่เมืองไทย เมื่อได้รับเชิญ เข้าร่วมประชุมได้เห็นบรรยากาศที่ดีของผู้นําองค์กรชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกได้ มาร่วมพิธีพร้อมหน้ากัน

เป็นภาพที่ชัดเจนในเรื่องพลังแห่งสามัคคีธรรมและ ความเป็นเอกภาพของชาวพุทธที่เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเมื่อได้มีโอกาสพบกัน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ก็ทําให้มีความคุ้นเคยเข้าใจเห็น น้ําใจที่ดีต่อกันมากยิ่งจึงตั้งใจที่จะนําโอกาสและบรรยากาสดีๆ นั้นให้เกิดขึ้นที่ นี่บ้างจึงได้เริ่มจัดครั้งแรกที่ Sydney Town Hall และหมุนเวียนไปที่รัฐอื่นๆ รวมแล้วจัดต่อเนื่องตลอดมาแล้ว 5 ปีติดต่อกันทั้งที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ประธานสงฆ์ไทยท่านแรก

ทําให้ผู้นําองค์กรและชาวพุทธทุกองค์กรได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมและให้ความ ร่วมมือช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างที่ชัดเจนครั้งล่าสุดที่เมืองไทยเรา ประสบสภาวะอุทกภัยทําให้เกิดความเสียหายมหาศาล ทั้งกระทบต่อวัดและคณะ สงฆ์ เมื่ออาตมาได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ แล้วและแจ้งข่าวไปทั่วทุกๆ องค์กร โดยเน้นเพื่อช่วยเหลือวัดและคณะสงฆ์ไทย ปรากฎผลว่าได้รับความเห็นใจและ ต่างรีบเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

จากองค์กรพุทธที่ร่วมกันจัดงาน Australia Observance of UN Vesak Day ทั้งสายเวียดนาม จีน ลาว กัมพูชา ออสเตรเลีย และผู้ใจบุญในออสเตรเลียรวมทั้งชุมชนชาวไทยด้วย การจัดสร้างศาลาไทยที่ Belmore Park เกิดขึ้นได้อย่างไรมีวัตถุประสงค์ อย่างไรแล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง

un_townhall

เนื่องจากมีตัวแทนชุมชนชาวไทยในนครซิดนีย์ ได้เข้ามาปรึกษาอาตมาว่าขณะ นี้คนไทยในออสเตรเลียเริ่มมีจํานวนมากขึ้น จึงอยากจะมีสัญลักษณ์ของไทยใน เขตย่านไทยทาวน์ของซิดนีย์ อาตมาก็เห็นด้วยเพราะที่ผ่านมาก็ได้ใช้สถานที่ของ Belmore Park ใกล้ย่านไทยทาวน์จัดพิธีงานบุญในวันสําคัญทางศาสนามาอย่าง ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้ศึกษาว่าในประเทศต่างๆ ชุมชนชาวไทยเขาทําอะไรบ้างก็ได้ คําตอบว่ามีการสร้างศาลาไทยและที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ในปีหน้า พ.ศ.2555 จะครบรอบ 60 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย อีกด้วย

UN Vesak Day

จึงถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมและพิเศษจริงๆ ที่ชุมชนชาวไทยจะได้มี ส่วนแสดงน้ําใจและวัฒนธรรมไทยในเชิงสัญลักษณ์ในวาระนี้ด้วย ส่วนความ คืบหน้านั้น ก็ได้ท่านกงสุลใหญ่คนก่อนช่วยประสานโดยเชิญตัวแทนองค์กร ต่างๆ ของคนไทยเข้าร่วมให้คําแนะนําและเห็นชอบ ต่อมาก็ได้มีโอกาสประชุม ร่วมกับผู้แทนฝ่ายสภาเทศบาลนครซิดนีย์ และได้นําเสนอร่างแบบแปลน เรียบร้อยแล้วเพียงรอผลว่าจะอนุญาตให้สร้างที่ใด นี่ก็เป็นความตั้งใจที่จะทําให้ โครงการนี้สําเร็จทั้งนี้ ก็ขอเจริญพรเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมพลัง สามัคคีธรรมแสดงน้ําใจต่อประเทศออสเตรเลีย ที่มีน้ําใจต่อประเทศไทยด้วยดี ตลอดมา

Chanting

ประธานสงฆ์ไทยท่านแรก ของออสเตรเลีย พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ และนี่ก็เป็นตัวอย่างคุณงามความดีเพียงบางส่วนของพระคุณเจ้าในต่างแดน ผู้ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเผยแผ่และสร้างชื่อเสียงแก่พระพุทธศาสนา ให้แก่คนคนรุ่น ต่อๆ มา ซึ่งทั้งนี้ยังช่วยตอกย้ําและรักษาความเป็นชาวพุทธ ให้คงอยู่สืบทอด ต่อไป

Related Articles

Leave a Comment