Home Editor's Picks อาชีพที่คุณอิจฉา นั้นคืออะไร แล้วทำไมถึงอิจฉา

อาชีพที่คุณอิจฉา นั้นคืออะไร แล้วทำไมถึงอิจฉา

by ChaYen
อาชีพที่คุณอิจฉา

เมื่อเรายังเด็ก ต่างคนก็ต่างนึกฝันอยากเป็นอะไรก็ได้ตามแต่ใจจะจินตนาการ ตั้งแต่คุณครู ตำรวจ หมอ พยาบาล หรือแม้แต่นักบินอวกาศ แต่เมื่อเติบใหญ่ขึ้นแล้ว น้อยคนนักที่จะสามารถเป็นได้อย่างที่ฝัน เพราะมีข้อจำกัดบางประการที่เราไม่สามารถไปถึงจุดนั้น อาชีพที่คุณอิจฉา นั้นคืออะไร

และเราไม่เคยรู้ว่าอาจมีบางอาชีพที่น่าสนใจกว่าและเป็นที่น่าอิจฉายิ่งนักในวันที่เราโตขึ้น ฉบับนี้ทางทีมงาน VR Thai ได้ออกไปสอบถามกลุ่มเพื่อนๆคนไทย ในย่านไทยทาวน์ว่า “อาชีพที่คุณอิจฉานั้นคืออะไร แล้วทำไมถึงอิจฉาอาชีพที่คุณเลือกนี้” คำตอบที่ได้มาจากบุคคลทั้ง 10 นั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แสดงให้เห็นว่ามีมุมของความน่าสนใจในแต่ละอาชีพไม่เหมือนกัน ทางทีมงานฯ จึงทำการคัดเลือกอาชีพที่น่าสนใจมา 5 อาชีพ ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะมาตอบคำถามว่า จริงๆ แล้วอาชีพที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็น อาชีพที่คุณอิจฉาหรือไม่ กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ เขาต้องทำอย่างไรกันบ้าง และพวกเราหวังว่าคำตอบเหล่านี้อาจเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางให้ใครหลายๆคนที่ไม่เคยหยุดฝันว่าข้างหน้าจะมีโอกาสได้ทำตามความฝันของตัวเองบ้าง

นาวาอากาศเอกสุกษม สุขเกษม

ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำกรุงแคนเบอร์ราและกรุงเวลลิงตัน

นาวาอากาศเอกสุกษม สุขเกษม


นาวาอากาศเอกสุกษม สุขเกษม หรือคุณอ้อม ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยทูตทหารอากาศ  อยู่ที่กรุงแคนเบอร์ราและกรุงเวลลิงตัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนของกองทัพอากาศในการประสานงานกับกองทัพอากาศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในด้านการฝึก ศึกษา ดูงาน  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองกองทัพ และเข้าร่วมงานในพิธีสำคัญต่างๆ  ตลอดจนกำกับดูแลนักเรียนทหารไทยที่มาศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบเป็นที่ ปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงให้กับเอกอัครราชทูตไทยอีกด้วย หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณอ้อมก็เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนเตรียมทหาร จนจบปีที่ 2 (ปัจจุบันเรียน 3 ปี)  และเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศ (ปัจจุบันจะต้องทำการเลือกเหล่าทัพก่อนเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร) และได้เลือกเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และในปีที่ 5 (ปัจจุบันเรียน 4 ปี)

คุณอ้อมก็สามารถผ่านการคัดเลือกให้ไปฝึกบินที่โรงเรียนการบินอีก 1 ปี จนสำเร็จเป็นนักบินและได้บรรจุเป็นนักบินประจำกองครั้งแรกที่กองบิน 56 (หาดใหญ่) ทำการบินกับเครื่องบิน T-33 จากนั้นก็ย้ายตำแหน่งไปประจำการอยู่หลายที่ ก่อนมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน­­­

อาชีพที่คุณอิจฉา air force

”หากอยากเป็นอะไร หรือทำงานอาชีพอะไร สิ่งแรกที่ต้องทำคือ จะต้องทำใจให้ชอบและรักงานนั้นก่อน การทำงานที่ได้รับมอบหมายจึงจะมีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า และให้เข้าใจเสมอว่าในสิ่งที่ดี ก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีแฝงอยู่ ทำนองเดียวกัน ในสิ่งที่ไม่ดีนั้น ใช่ว่าจะไม่ดีไปเสียทั้งหมด หากมองดูดีๆ แล้วก็จะพบสิ่งที่ดีซ่อนอยู่ไว้เช่นกัน ดังนั้นหากจะเลือกงานที่ชอบ หรือชอบในงานที่ทำ ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคร แต่ขึ้นอยู่กับตัวเองทั้งสิ้น”.

อาชีพทหารอากาศไม่ใช่มีเพียงแต่นักบินเท่านั้น หากแต่จะต้องประกอบด้วยช่างอากาศ สื่อสาร สรรพาวุธ การควบคุมจราจรทางอากาศ อากาศโยธิน และอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งหน่วยงานด้านฝ่ายอำนวยการ ด้านการศึกษา และกิจการพิเศษ ซึ่งทุกส่วนงานก็จะมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้เครื่องบินสามารถปฏิบัติงานได้

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทำงานเป็นทีม การทำงานด้วยความรู้ในแต่ละสาขาวิชาชีพ และมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน จึงเป็นหัวใจให้กองทัพอากาศสามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จได้ มิใช่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานหลัก จึงทำให้วัฒนธรรมองค์กรในการทำงานของกองทัพอากาศ จะเป็นเสมือนเพื่อนร่วมงานมากกว่าการเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะสังเกตได้จากสังคมส่วนใหญ่ของทหารอากาศ

นาวาอากาศเอกสุกษม สุขเกษม

สำหรับรายได้และสวัสดิการต่างๆ ของทหารอากาศ ก็เป็นเช่นเดียวกันกับของกองทัพอื่น ยกเว้นบางหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีความเสี่ยง หรือความรับผิดชอบสูง เช่นนักบินกับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ก็จะมีเงินเพิ่มเสี่ยงภัยให้ หรือผู้ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทุรกันดารเช่นตามสถานีเรดาร์ตามภูเขาต่างๆ ก็จะมีเบี้ยเลี้ยงหรือสวัสดิการให้เพิ่มเติม สวัสดิการอีกอย่างหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาของกองทัพอากาศได้จัดเพื่อเป็นการบำรุงขวัญ และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลก็คือการเดินทางไป-กลับภูมิลำเนาโดยใช้เครื่องฝึกบิน

ทำให้การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและประหยัด และหากกำลังพลจะตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่กองบินตั้งอยู่ ก็จะมีการส่งเสริมอาชีพให้ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ลูกหลานที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ามารับราชการเป็นทหารอากาศได้อีกด้วย หากกล่าวถึงข้อเสียของการเป็นทหารอากาศที่มีอยู่บ้าง ก็คงเป็นเรื่องการย้ายที่ทำงาน ซึ่งก็เป็นไปตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การอยู่ประจำที่นานๆ นั้นเป็นไปได้ยาก               

Main2

จีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ

กงสุล ณ นครซิดนีย์

Pomsuwan

คนไทยที่มาอยู่ต่างแดน มักเกิดความสับสนระหว่างสถานฑูตและสถานกงสุลว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร กงสุลจีระศักดิ์ หรือที่ใครๆ เรียกกันจนติดปากว่ากงสุลหนึ่ง อธิบายให้ทีมงานฯ ฟังว่า “ข้อแตกต่างของทั้งสองที่นั้นก็คือสถานฑูตจะต้องอยู่ที่เมืองหลวง และสถานกงสุลจะอยู่ที่เมืองใหญ่อย่างเช่น ซิดนีย์เป็นต้น สำหรับตัวคุณหนึ่งเอง ประจำอยู่ที่สถานกงสุลใหญ่ นครซิดนีย์ จึงมีตำแหน่งนำหน้าว่า “กงสุล” นั่นเอง”   

ขึ้นชื่อว่านักการฑูตแล้ว อาจจะเป็น อาชีพที่คุณอิจฉา คนส่วนมากก็จะนึกถึงอาชีพที่ได้ไปทำงานตามประเทศต่างๆ และได้ไปเที่ยวในตัว แต่สำหรับกงสุลหนึ่งแล้ว อาชีพนี้คือการทำงานที่รักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติ  และสร้างความสัมพันธ์ทางการฑูต ส่วนเรื่องของการได้ไปเที่ยวนั้นกงสุลหนึ่งมองว่า เป็นการทำความรู้จักกับประเทศและพื้นที่ที่เราไปอยู่มากกว่า

ซึ่งถือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักการทูตทุกคนที่จะต้องรู้จักกับพื้นที่ ที่เข้าไปดูแลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม รวมทั้งรู้จักผู้คนในพื้นที่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่าง หน่วยงานราชการและผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ ในทางกลับกัน การที่ต้องไปทำงานในต่างประเทศ คนที่ทำอาชีพนี้มักเจอปัญหาโดยเฉพาะคนมีครอบครัว การเริ่มต้นใหม่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ ซึ่งครอบครัวต้องเข้าใจและต้องปรับตัวตาม

อาชีพที่คุณอิจฉา

“ต้องมีความรู้รอบด้าน สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการเจรจา และที่สำคัญต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งรวมถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และหากใช้ภาษาที่สามนอกจากภาษาอังกฤษได้แล้ว ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์กับงานด้านนี้มากขึ้น”.

กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่คนส่วนมากอยากเข้าไปทำ ซึ่งว่ากันว่าการสอบเข้าทำงานในกระทรวงนี้ถือว่าเป็นการสอบเข้าที่ยากที่สุดสำหรับข้าราชการพลเรือนในประเทศไทย ฉะนั้นผู้ที่จะผ่านการทดสอบสุดหินนี้ได้ต้องมีความรู้รอบด้าน สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการเจรจา และที่สำคัญต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งรวมถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และหากใช้ภาษาที่สามนอกจากภาษาอังกฤษได้แล้ว ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์กับงานด้านนี้มากขึ้น

สำหรับงานของนักการฑูตเมื่อมาอยู่ในต่างแดนนั้จะแบ่งงานออกเป็นสองประเภทคือ งานด้านกงสุล ที่ทำหน้าที่ดูแลคนไทย ทำวีซ่า ทำพาสปอร์ต จดทะเบียนสูติบัตร จดทะเบียนสมรส ส่วนงานที่กงสุลหนึ่งทำอยู่นี้ถือเป็นหน้าที่อีกด้านหนึ่งของนักการฑูตซึ่งจะทำงานด้านพิธี ด้านเศรษฐกิจ และการเมือง จะเห็นได้ว่าการทำงานในกระทรวงการต่างประเทศนั้น ต้องการคนจากหลากมิติเข้ามาทำงาน ที่มาจากสายสังคมศาสตร์ทั้งหมด ทั้งอักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศน์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ไม่ใช่แค่รัฐศาสตร์เพียงด้านเดียว

อาชีพที่คุณอิจฉา

เรื่องของเงินเดือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) จะมีเงินช่วยเหลือข้าราชการทุกหน่วยงานที่มาทำงานในต่างประเทศ นอกเหนือเงินเดือนประจำที่รับอยู่แล้ว  โดยพิจารณาฐานเงินเดือนตามข้อกำหนดในแต่ละประเทศ เช่น ค่าครองชีพที่อ้างอิงจากปัจจัยหลายตัว ­­­­­

โดยธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูต นักการฑูตจะได้รับสิทธิพิเศษที่มีไว้เพื่อคุ้มครองการทำงานเชิงการทูตที่เรียกว่า “เอกสิทธิ์ทางการทูต” ซึ่งยกเว้นนักการฑูตทุกคนไม่ต้องขึ้นศาล ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เว้นแต่ทางรัฐบาลจะถอนสิทธิทางการทูตนั้น นอกจากนั้นนักการฑูตทุกคนจะต้องเคารพกฎหมายของประเทศนั้นๆ เหมือนกับบุคคลคนทั่วไป โดยที่ไม่มีข้อยกเว้นหรือลดหย่อนเหมือนที่ใครอาจเข้าใจผิดกัน

อาชีพที่คุณอิจฉา

ณัฐวุฒิ ศุภมาสเรืองศรี

ที่ปรึกษาด้านไอทีบริษัท The IT Consultancy Group

Note

ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆ ถูกพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นไปเรื่อยๆ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีล้ำสมัยเหล่านี้จึงเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูง และติดอันดับอาชีพที่เป็นที่ต้องการในทุกๆ ประเทศ คุณโน้ต ณัฐวุฒิ ได้พูดถึงอาชีพนี้ว่า ด้วยความที่ชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่แรกแล้ว จึงเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี และมาต่อปริญญาโท Master of Communication ที่มหาวิทยาลัย UNSW  เรียนเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารของระบบโดยตรง

“ฉะนั้นแม้ว่าจะเกิดปัญหาเหมือนที่เคยเจอมาแล้ว กล่องปัญหากล่องเดียวกัน กุญแจไขดอกเดียวกัน แต่ก็ไม่สามารถไขปัญหาได้เหมือนกันหมดทุกกรณี”.

ปัจจุบันคุณโน้ต ทำหน้าที่วิศวกรติดตั้งระบบให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากที่พนักงานขายได้ตกลงกับลูกค้าแล้ว งานหลักจึงเป็นการติดตั้งระบบตามข้อตกลงของบริษัท และต้องแนะนำวิธีการใช้ให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น การติดตั้งระบบใหม่ให้กับบริษัทลูกค้า ซึ่งมี โปรแกรมเฉพาะของทางบริษัท มีการเตรียมระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ติด Sever ตัวใหม่ที่ตัวเล็กลง  มีระบบกักเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น และดึงข้อมูลมาใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้น

หลังจากติดตั้งระบบให้เรียบร้อยแล้ว ต้องอธิบายถึงการทำงานให้ลูกค้าเข้าใจได้ รวมถึงมีการดูแลลูกค้าเมื่อลูกค้าเจอปัญหาต่างๆ  ในการใช้ ฟังดูแล้ว สำหรับคนธรรมดาก็คล้ายกับงานบริษัททั่วๆไป ทั้งยังมีความกดดันจากลูกค้า เพราะในการแก้ไขปัญหาอาจใช้ระยะเวลาต่างกัน และต้นเหตุของปัญหาก็เกิดจากปัจจัยที่ไม่เหมือนกัน เช่น ระบบของบริษัทที่ใช้ต่างกัน ยี่ห้อและรุ่นของคอมพิวเตอร์ต่างกัน โปรแกรมที่ใช้ไม่เหมือนกัน รวมถึงผู้ใช้งานแต่ละคนก็มีระดับฐานความรู้ในเรื่องระบบและเทคโนโลยีต่างกัน

it Consultance

ฉะนั้นแม้ว่าจะเกิดปัญหาเหมือนที่เคยเจอมาแล้ว กล่องปัญหากล่องเดียวกัน กุญแจไขดอกเดียวกัน แต่ก็ไม่สามารถไขปัญหาได้เหมือนกันหมดทุกกรณี สำหรับคุณโน้ตและคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีจะทราบว่ามันคือความท้าทายอย่างหนึ่ง ต้องอาศัยความรู้ อาศัยการพลิกแพลงเพื่อหาสาเหตุ หาวิธีแก้ปัญหานั้นๆ ทั้งการอ่าน ค้นคว้า สอบถามจากผู้รู้ หรือเรียนเพิ่มเติม และทางบริษัทมักจะส่งไปเรียนเพิ่มเติม หรืออบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆทั้งในประเทศ และต่างประเทศอยู่เสมอ

ดังนั้น สิ่งที่ได้นอกจากรายได้ที่มากกว่าอาชีพอื่นๆแล้ว คือความรู้ที่ทำให้ทันต่อโลกตลอดเวลา สำหรับผู้ที่อยากก้าวเข้ามาทำงานตรงนี้ สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องชอบเทคโนโลยี ชอบรับรู้สิ่งใหม่ๆ และชอบที่จะค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพราะโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องก้าวให้ทัน อย่างตอนนี้คุณโน้ตก็สามารถใช้ความรู้ที่มีมาพัฒนาติดตั้งระบบสำหรับร้านอาหารโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์  ใช้อุปกรณ์อย่างไอแพด ไอโฟนหรือโทรศัพท์แอนดรอย มารับออเดอร์ ซึ่งเมื่อพนักงานจะกดบันทึกรายการอาหารของลูกค้าในเครื่องที่ตัวเองถือ ใบรายการจะไปปริ๊นท์ออกที่ในครัว 1 ใบ หน้าเคาท์เตอร์คิดเงิน 1 ใบ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดพื้นที่ ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายกว่าระบบเดิมไปได้มาก

อาชีพที่คุณอิจฉา

พิมพ์ทิพย์ สุทธยาคม

เอเจนซี่ขายทัวร์บริษัท Flight Centre

Pimtip0

เคยคิดไหม ว่าคงจะดีหากคุณได้เดินทางไปเที่ยวในหลายๆที่ แบบไม่ต้องเสียเงิน มีตั๋วเครื่องบินฟรี ที่พักฟรี มีอาหารดีๆ มีคนพาเที่ยวที่ดูแลเราอย่างดี ทั้งหมดนี้มีจริงและเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพ ผู้แนะนำการเดินทางและจองตั๋วในบริษัท Flight Centre

คุณพิมทิพย์ ได้พูดถึงเนื้องานทั้งหมดว่า “ หน้าที่หลักก็คือ จองตั๋วให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม จองทัวร์ รถเช่า ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมด ให้คำแนะนำในการเดินทางท่องเที่ยว และก็ดูแลลูกค้าในกรณีที่มีปัญหา อีกส่วนหนึ่งของงานก็คือการไปดูงาน ที่ทางบริษัทจะส่งไปต่างประเทศบ่อยครั้ง ซึ่งก็เหมือนกับการเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วไป แต่สิ่งที่มีเพิ่มมาคือการได้ไปเยี่ยมชม ตรวจสอบมาตรฐานการบริการของสายการบิน โรงแรม ทัวร์และบริการต่างๆ ที่ทางบริษัทประสานงานด้วย

อย่างครั้งที่ผ่านมา คุณทิพย์ไปดูงานที่ Abu Dhabi  5 วัน ทางบริษัทจัดที่พักให้ 4 โรงแรม แต่ได้ไปเยี่ยมชมโรงแรมประมาณ 12 – 13 โรงแรม คือกลางคืนพักโรงแรมหนึ่ง กลางวันเดินทางไปเยี่ยมชมอีกโรงแรมหนึ่ง เย็นก็ย้ายไปพักอีกโรงแรมหนึ่ง ระหว่างนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา และพาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ด้านอาหารการกินก็จะถูกรวมอยู่ในบริการของโรงแรมเรียบร้อยแล้ว

นอกจากการดูงาน ก็ยังได้รับสิทธิพิเศษทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว แม้ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า ทัวร์ หรือกระทั่งซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ก็ยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก” อาจจะเป็น อาชีพที่คุณอิจฉา

“หน้าที่หลักก็คือ จองตั๋วให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม จองทัวร์ รถเช่า ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมด ให้คำแนะนำในการเดินทางท่องเที่ยว และก็ดูแลลูกค้าในกรณีที่มีปัญหา”.

Pintip

อีกส่วนสำคัญหนึ่งของอาชีพนี้ นั่นคือการดูแลลูกค้าที่มันมักเกิดขึ้นแบบกะทันหันและตลอดเวลา เช่น กรณีที่ลูกค้าจองทัวร์ไปเที่ยวกัน แล้วเกิดมีคนใดคนหนึ่งไม่สบาย หรือเสียชีวิตไป ทางบริษัทต้องประสานงานกับโรงแรม สายการบิน และประกันเพื่อเอาเงินคืน หรือที่สนามบินสุวรรณภูมิมีการประท้วงปิดสนามบิน ทางบริษัทต้องจองโรงแรมให้ลูกค้าพัก ประสานงานกับสายการบิน แจ้งทางทัวร์เพื่อเลื่อนการเดินทาง ติดต่อประกันการเดินทาง อัพเดทกันตลอดเวลาเพื่อที่จะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะบินได้

Pimtip3

ความจริงแล้ว หากอยากทำงานในบริษัทนี้ไม่จำเป็นต้องจบด้านการท่องเที่ยว มาโดยตรงเพราะทางบริษัทจะมีการอบรมให้ ซึ่งคุณทิพย์เองก็จบปริญญาตรีสาขา International Relation จากมหาวิทยาลัย ANU  มา บริษัทจึงส่งไปเรียนเพิ่มเติมในสาขา การท่องเที่ยวมีสอนการใช้โปรแกรมการจองตั๋ว จองโรงแรม 6 – 7 โปรแกรมและการดูแลต้อนรับลูกค้า

แต่สิ่งที่สำคัญหากจะก้าวเข้ามาสู่อาชีพนี้คือ ชอบการเดินทางท่องเที่ยว เพราะต้องเดินทางไปดูงานบ่อยมาก ชอบพบปะผู้คน ชอบบริการ ต้องมีความรู้รอบตัวและเรื่องทั่วไป เพื่อให้สามารถแนะนำลูกค้าได้ ถึงแม้จะไม่เคยไปท่องเที่ยวที่นั่น ก็ต้องสามารถหาข้อมูลที่ถูกต้องมาแจ้งกับลูกค้าได้ และต้องทันต่อข่าวและเหตุการณ์ทั่วไปตลอดเวลา รู้ว่าที่ไหนเกิดอะไร เพราะอะไร และสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

อาชีพที่คุณอิจฉา

สหเกียรติ กรีถาวร

พนักงานขับรถประจำทาง (ฝึกงาน)

สหเกียรติ

ด้วยความซ้ำซากจำเจจากงานที่ทำในร้านอาหาร จึงทำให้คุณสหเกียรติหันเหชีวิตมาสมัครงานเป็นพนักงานขับรถประจำทาง จากคำแนะนำของญาติ ที่มองว่าอาชีพนี้อาจตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณสหเกียรติกำลังมองหาความท้าทายและความมั่นคงให้กับชีวิตได้ คุณสหเกียรติจึงลองสมัครงานออนไลน์ ซึ่งกว่าจะมาถึงขั้นสุดท้ายของการทดสอบนี้ ต้องผ่านบททดสอบนานาชนิด ทั้งทดสอบความรู้ ไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหา มากมายซึ่งใช้เวลาเกือบ 2 เดือน

คุณสหเกียรติเล่าให้เราฟังว่า การทดสอบที่กินเวลามากขนาดนี้เป็นเพราะหน่วยงานของรัฐหน่วยงานนี้ต้องการให้บริการประชาชนด้วยการบริการที่ดีและมีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งพนักงานขับรถเองจะต้องมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้ดี เพราะนอกจากจะทำหน้าที่ขับรถแล้ว ยังต้องขายตั๋วโดยสาร ให้ความช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ รวมทั้งดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารอีกด้วย จึงทำให้อาชีพนี้ไม่ใช่เพียงแค่ Bus Driver แต่จะใช้คำเรียกเท่ห์ๆ ว่า Bus Operator แทน

สหเกียรติ

คุณสมบัติที่ทาง State Transit กำหนดไว้ก็คือผู้สมัครจะต้องถือวีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวรเป็นอย่างน้อย มีใบขับขี่ของรัฐนิวเซาท์เวลล์ที่เป็นแบบ Full License ไม่ต่ำกว่า 2 ปีและไม่ถูกตัดคะแนนมากกว่า 6 คะแนน การศึกษาไม่ใช่สิ่งสำคัญจบแขนงวิชาไหนมาก็สามารถทำได้หมด แต่ที่สำคัญที่สุดจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมโดยเฉพาะกับเด็กและผู้หญิงเป็นอันขาด

หลังจากการทดสอบเบื้องต้นที่ต้องการทดสอบความสนใจในงานนี้แล้ว ต่อมาจะเป็นการทดสอบทางจิตวิทยา ที่เกี่ยวกับการรับมือกับภาวะความกดดันต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยจะเป็นการสอบหน้าคอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของ State Transit  ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการทดสอบที่ยากที่สุดขั้นตอนหนึ่งของการสมัครเลย หากผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ ก็จะได้ไปฝึกหัดขับรถอีก 5 วัน  ซึ่งถ้าผ่านไปได้อีก โอกาสได้งานก็อยู่แค่เอื้อม

“ข้อดีของคนขับรถขับประจำทางที่นี่ จะมีความเครียดน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเผชิญกับมลภาวะและรถติดเหมือนที่กรุงเทพฯ”.

ข้อดีของงานชนิดนี้โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ตรงที่สวัสดิการที่ดีตามงานของหน่วยงานรัฐบาลทั่วไป ทั้งการกู้เงินซื้อบ้านที่ได้ง่ายและได้สูงกว่า สามารถใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อัตราเงินเดือนจะคิดเป็นแบบเรท Peak and Off Peak Hour และมีเรทเสาร์อาทิตย์ จึงทำให้มีรายได้มากพอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้อย่างไม่มีปัญหา เวลาการทำงานจะถูกแบ่งเวลาพักและเวลาทำงานออกอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อไม่ทำให้คนขับเครียดและรู้สึกเมื่อยล้าจนเกินไป

หากเปรียบกับคนขับรถประจำทาง แล้วความยากง่ายของการขับจะแตกต่างกัน ถนนที่นี่จะมีความแคบและต้องเข้าทางเล็กมากกว่าที่เมืองไทย โดยเฉพาะโซน Eastern Suburb ที่คุณสหกียรติเลือก แต่ข้อดีของคนขับรถขับประจำทางที่นี่จะมีความเครียดน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเผชิญกับมลภาวะและรถติดเหมือนที่กรุงเทพฯ รถที่ใช้ก็อยู่ในสภาพที่ดีและควบคุมได้ง่ายกว่า เพียงแค่ขับให้ตรงตามเวลา ยอดขายไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่เน้นความสำคัญที่ตรงที่ความปลอดภัยมากกว่า

Main3

Related Articles