ด่วน! มาตรการใหม่สำหรับผู้เดินทางกลับไทย

1. ใบรับรองแพทย์ fit to fly ต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง (มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยนับตั้งแต่วันที่แพทย์ออกให้จนถึง ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน โปรดตรวจสอบใบรับรองแพทย์ว่ามีอายุเกิน 72 ชั่วโมงหรือไม่ หากมีอายุเกิน 72 ชั่วโมงขอให้ไปติดต่อ GP เพื่อขอใบรับรองใหม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนใบรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ

2. ผู้มีสัญชาติออสเตรเลีย (รวมถึงคนไทยที่ถือสองสัญชาติ)
และผู้มีถิ่นพำนักถาวร (PR) ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
(มาตรการของออสเตรเลีย) ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดินทางกลับ ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form เพื่อที่ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียจะพิจารณาอนุมัติว่าท่านสามารถ เดินทางกลับไทย ได้หรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *